Dansk Håndværks Håndværkergaranti

Vedtægter for Dansk Håndværks Håndværkergaranti


Gældende fra 1. juli 2015


§ 1. Formål

Garantiordningens formål er:

- at sikre et trygt og tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og Dansk Håndværks medlemmer ved indgåelse af aftaler om håndværksarbejde,

- at sikre og fremme håndværksmæssigt veludført arbejde,

- at sikre, at kendelser afsagt af Håndværkets Ankenævn bliver opfyldt, så forbrugere ikke lider et økonomisk tab som følge af mangler ved håndværksarbejde, der er bestilt hos og udført af Dansk Håndværks medlemmer.


§ 2. Dækningsområde

Stk. 1 Hvad er dækket?

Garantiordningen gælder aftaler om håndværksarbejde, der er indgået direkte mellem en privat forbruger og et medlem af Dansk Håndværk, jf. stk. 3.

Garantiordningen dækker direkte og dokumenterede udgifter (løn, omkostninger, materialer, avance), der er forbundet med udbedring af mangler ved håndværksarbejde, der er udført i Danmark, eksklusiv Færøerne og Grønland.

Det er en forudsætning for dækning, at den samlede entreprisesum ikke udgør mere end 1 mio. kr. inklusiv moms. Ved den beløbsmæssige opgørelse henregnes til den samlede entreprisesum ikke alene det oprindelige tilbud, men tillige aftale om udførelse af de øvrige arbejder for den pågældende bygherre, der har tilknytning til, eller foretages i forlængelse af den oprindelige entreprise.

Stk. 2 Hvad er ikke dækket?

Garantiordningen dækker ikke:

- færdiggørelse af arbejdsopgaver, der ikke er udført,

- prisklager,

- materialefejl,

- udviklingssvigt,

- fejl opstået under udførelsen som følge af mangelfulde eller ukorrekte produktanvisninger, vejledninger fra materialeleverandører,

- afrensning og maling/efterbehandling af tage,

- følgeskader (fx beskadigelse af løsøre), eller indirekte tab (fx flytteomkostninger, sagsomkostninger).

- særligt forpligtende garantitilsagn fra den udførende håndværker, leverandør eller producent,

- de tilfælde, hvor medlemsvirksomheden har arbejdet som underentreprenør for en hoved- eller totalentreprenør, som ikke er medlem af Dansk Håndværk, og som har indgået aftalen med forbrugeren.


Stk. 3 Hvem er dækket?

Garantiordningen dækker private forbrugere, der:

1. som ejere får udført arbejde i egen bolig (én- eller to-familieboliger, ejerlejligheder, andelslejligheder, sommerhus, samt privatbolig i forbindelse med blandet bolig- og erhvervsejendomme), eller

2. som lejere får udført arbejde i det lejede for egen regning,

3. får udført møbelpolstrerarbejde, eller autosadelmagerarbejde.


Arbejde på udlejningsejendomme, ejerlejlighedsejendomme og andelsbolig-ejendomme er dog ikke dækket, når det rekvireres, udføres og betales som fællesudgift.

Stk. 4 Hvor meget dækker garantiordningen?

De samlede omkostninger til udbedring af mangler under garantiordningen kan maksimalt udgøre pr. sag kr. 100.000 inkl. moms og et eventuelt deponeret beløb fra forbrugeren, jf. § 3. En byggesag kan omfatte flere byggeopgaver, der udføres inden for samme tidsrum, eller i naturlig forlængelse af hinanden på samme ejendom og for samme forbruger.

Forbrugeren kan dog maksimalt få dækket det beløb, som det i afgørelsen fra Håndværkets Ankenævn pålægges medlemsvirksomheden at betale for udbedring af mangler.

Den årlige maksimale dækningssum for Dansk Håndværks garantiordning udgør 1 mio. kr. inkl. moms. Den maksimale dækningssum beregnes hvert kalenderår af summen af rettidigt indkomne anmeldelser til Dansk Håndværks garantiordning efter afsluttet ankenævnsbehandling, dvs. beregningen sker i anmeldelsesåret.

Dansk Håndværks bestyrelse kan under ganske særlige omstændigheder forhøje dækningssummen.

Garantiordningen er i enhver henseende sekundær i forhold til kundens eventuelle øvrige muligheder for dækning af omkostninger gennem forsikring, sikkerhedsstillelse eller lignende.

§ 3. Betingelser for dækning

Det er en betingelse for dækning:

1. at den udførende virksomhed, med hvem aftalen blev indgået, på aftaletidspunktet var medlem af Dansk Håndværk,

2. at forbrugeren har reklameret rettidigt overfor medlemsvirksomheden, dvs. så snart manglen opdages, og at forbrugeren, i umiddelbart forlængelse heraf, har indgivet klage til Håndværkets Ankenævn, såfremt medlemmet ikke udbedrer manglen,

3. at forbrugeren senest 5 år efter arbejdets aflevering eller færdigmelding, har indgivet klage til Håndværkets Ankenævn,

4. at forbrugeren har givet Dansk Håndværk mulighed for at søge sagen løst inden påbegyndelse af en egentlig ankenævnsbehandling,

5. at forbrugeren har fået medhold i Håndværkets Ankenævn, og medlemsvirksomheden ikke efterlever ankenævnsafgørelsen inden for den af ankenævnet fastsatte frist,

6. at forbrugeren indbringer sagen for garantiordningen inden 6 måneder fra udløbet af den frist for efterlevelse, der er fastsat i ankenævnskendelsen,

7. at forbrugeren har deponeret et eventuelt af virksomheden faktureret beløb for det udførte arbejde/leverede døre og vinduer hos garantiordningen, såfremt forbrugeren har tilbageholdt beløbet helt eller delvist i forhold til den indklagede virksomhed.

8. at udbedringsarbejdet udføres af ét medlem af Dansk Håndværk, der er udpeget af Dansk Håndværk.


§ 4. Sagsbehandlingen

Stk. 1 Anmeldelse

Når Håndværkets Ankenævn har afsagt en kendelse, der giver en forbruger omfattet af § 2, stk. 3 i nærværende vedtægter, helt eller delvis medhold i en klage over et medlem af Dansk Håndværk, kan forbrugeren indbringe sagen for garantiordningen, hvis den indklagede medlemsvirksomhed ikke efterlever kendelsen inden udløbet af den i kendelsen fastsatte frist.

Sagen skal indbringes skriftligt til garantiordningen inden 6 måneder efter udløbet af den frist, Håndværkets Ankenævn i sin kendelse har givet den indklagede medlemsvirksomhed til at opfylde kendelsen.

Hvis den indklagede medlemsvirksomhed indbringer ankenævnets afgørelse for de almindelige domstole, skal forbrugeren indbringe sagen for garantiordningen inden 6 måneder efter de almindelige domstoles endelige afgørelse af sagen. Det vil i så fald være de almindelige domstoles afgørelse, der danner grundlag for behandling i garantiordningen.

Stk. 2 Dokumentation

En forbruger, der indbringer en sag for garantiordningen, er forpligtet til at udlevere kopi af kendelsen fra Håndværkets Ankenævn, samt af en eventuel efterfølgende dom. Garantiordningen kan som betingelse for sagens behandling kræve forbrugerens samtykke til, at garantiordningen rekvirerer kopi af sagens akter i Håndværkets Ankenævn.

Forbrugeren skal ligeledes medvirke til en fyldestgørende oplysning af sagen og redegøre for sit økonomiske mellemværende med den virksomhed, der oprindeligt var antaget til arbejdets udførelse.

Stk. 3 Opfyldelse

Garantiordningen foranlediger opfyldelse af kendelsen fra Håndværkets Ankenævn, hvis kendelsen statuerer, at det udførte arbejde er behæftet med mangler, og såfremt betingelserne i § 3 er opfyldt.

Garantiordningen betaler for manglernes udbedring, jf. § 2, mod regres over for den indklagede virksomhed. Dansk Håndværks Garantiordning indtræder i enhver henseende i forbrugerens krav imod den indklagede virksomhed.

Dansk Håndværk udpeger ét medlem til at udbedre manglerne. Udbedres mangler af andre end det af Dansk Håndværk udpegede medlem, dækker garantiordningen ikke udgiften.

Tilsagnet om dækning under garantiordningen er gældende i 6 måneder fra meddelelsen. Hvis der ikke senest 6 måneder efter tilsagnets meddelelse er gjort brug af dette, er tilsagnet bortfaldet, og ikke længere gældende. Garantiordningen kan dog på forbrugerens skriftlige begæring, i særlige tilfælde, meddele individuelt tilsagn om forlængelse af fristen.

Garantiordningen kan betinge afhjælpning af mangler af, at ét af forbrugeren deponeret eller tilbageholdt beløb indbetales til garantiordningen til at dække omkostningerne til udbedring.

Hvis garantiordningen finder det hensigtsmæssigt, kan garantiordningen vælge, men ikke forpligtes til, at udbetale et kontant beløb i stedet for at forestå udbedring af mangler.

Udbetaling fra garantiordningen sker direkte til dét medlem, der har forestået udbedringen, medmindre der er truffet afgørelse om udbetaling af et kontant beløb. Udbetaling sker først, når regningen for udbedring foreligger, eller når der er truffet afgørelse om udbetaling af et kontant beløb.

Dansk Håndværks Garantiordning kan nægte dækning i det omfang, medlemmet har et nettotilgodehavende hos forbrugeren, uanset om dette stammer fra en senere byggesag, eller fra et andet kontraktforhold mellem parterne. I tilfælde af uenighed om beløbets opgørelse og retsgrundlag, er Dansk Håndværks Garantiordning berettiget til at tilbageholde en eventuel udbetaling, indtil der er truffet en retslig afgørelse, indgået forlig eller lignende.

Garantiordningen kan foretage modregning i ethvert af forbrugeren i sagen deponeret eller tilbageholdt beløb.

Garantiordningen kan vælge undtagelsesvis at yde dækning til en forbruger, hvis Håndværkets Ankenævn har afvist sagen som bevisuegnet, og forbrugeren har anlagt og fået medhold i en efterfølgende retssag.

Stk. 4 Tilbagebetaling

Forbrugeren accepterer, at Dansk Håndværks Garantiordning kan kræve afholdte omkostninger, eller udbetalte beløb tilbagebetalt helt eller delvist, hvis de oplysninger, som forbrugeren har afgivet, ikke er korrekte eller fuldstændige.

Stk. 5 Afvisning af sag

Garantiordningen kan afvise en sag, såfremt forbrugeren ikke overholder den i stk. 1 anførte frist på 6 måneder.

Garantiordningen kan endvidere afvise en sag, såfremt forbrugeren har modsat sig den indklagede medlemsvirksomheds opfyldelse af kendelsen fra Håndværkets Ankenævn.

Garantiordningen kan desuden afvise en sag, når forbrugeren ikke har fået medhold i sin klage i Håndværkets Ankenævn.


§ 7. Medlemmer af garantiordningen

Stk. 1 Hvem er omfattet?

Medlemmer af Dansk Håndværk er automatisk omfattet af garantiordningen, dog undtaget møbelfabrikanter.

Stk. 2 Markedsføring

Kun Dansk Håndværks medlemmer har ret til at anvende garantiordningens logo i markedsføringsøjemed. Ved udtræden af Dansk Håndværk skal virksomheden straks ophøre med at anvende garantiordningens logo.

Stk. 3 Medlemmernes forpligtelser

Dansk Håndværks medlemmer forpligter sig til at levere håndværksmæssigt veludført arbejde, samt at iagttage god og redelig forretningsskik.

Medlemmerne har pligt til at efterleve kendelser afsagt af Håndværkets Ankenævn, medmindre nævnets kendelse indbringes for de almindelige domstole. Afgørelser ved de almindelige domstole skal i så fald efterleves.

Medlemmerne har endvidere pligt til at respektere de til enhver tid gældende regler for garantiordningen.

Et medlem, der udtræder af Dansk Håndværk, er forpligtet til at overholde garantiordningens forpligtelser for så vidt angår arbejder, der aftales før medlemmets udtræden.

Dansk Håndværks medlemmer er forpligtet til at acceptere afgørelser truffet af garantiordningen. Afgørelsen er eksigibel.

Stk. 4 Opkrævning til garantiordningen

Dansk Håndværks bestyrelse er berettiget til at opkræve særskilt bidrag til garantiordningen efter de regler om kontingentindbetaling, der gælder for Dansk Håndværk.

Dansk Håndværks direktion afgør i samråd med Dansk Håndværks bestyrelse, efter hvilke retningslinjer eventuelle bidrag, deposita og gebyrer skal betales.

Stk. 4 Regres

I det omfang garantiordningen har haft udgifter i forbindelse med opfyldelse af en kendelse fra Håndværkets Ankenævn, som medlemmet ikke har efterlevet, har garantiordningen et regreskrav overfor medlemmet.

Medlemmet er forpligtet til straks at erstatte garantiordningen det beløb, der er forbundet med opfyldelsen af ankenævnskendelsen. Garantiordningen kan ligeledes pålægge medlemmet et gebyr for sagens behandling efter medgået tid.

Stk. 5 Eksklusion

Et medlem kan ekskluderes af Dansk Håndværk efter Dansk Håndværks vedtægter herom, såfremt medlemmet belaster garantiordningen med tab, som ikke omgående inddækkes. En eventuel eksklusion/ udmeldelse fritager ikke medlemmet for at erstatte garantiordningen et eventuelt tab.


§ 8 Ledelse og administration

Garantiordningens øverste ledelse er Dansk Håndværks bestyrelse. Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for garantiordningens administration, samt retningslinjer for kontrol af kvaliteten af arbejde udført for forbrugere af de medlemsvirksomheder, der helt eller delvist taber en sag ved Håndværkets Ankenævn.

Administrationen varetages af Dansk Håndværks sekretariat.


§ 9. Vedtægtsændringer

Nærværende vedtægter kan ændres af bestyrelsen for Dansk Håndværk.


§ 10. Ikrafttrædelse

Nærværende vedtægter erstatter de hidtil gældende vedtægter af 1. januar 2012, og gælder fra 1. juli 2015.Til Toppen / menu